Mandat

Mandatet beskriver rammer og retning for Brugerrådets arbejde.

Ringsted Byråd godkendte mandatet for Brugerrådets arbejde den 8. februar 2021 - Punkt nr. 10 på dagsordenen

 

Mandat for Brugerrådet i Ringsted Sportscenter

Brugerrådets arbejde udmønter sig gennem retningen udstedt i Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed og tager udgangspunkt i følgende udsagn fra Byrådets vision:

Politisk vision for området:

 • Gode rammer og vilkår for både det etablerede og ikke-etablerede idræts- og fritidsliv.
 • Plads til det sunde, det skæve, det sjove og det sublime.
 • Oplevelser og events.
 • Nemt for foreninger/frivillige at omsætte ideer til aktiviteter, der skaber nytte for andre.
 • Nemmere at træffe sunde valg gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse.
 • Et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler sammen og involverer hinanden.

Brugerrådet understøtter aktivt temaerne, som er struktureret omkring politikken med initiativer og tilhørende mål, som er nærmere beskrevet i Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed.

Formål

Formålet for brugerrådet i Ringsted Sportscenter (RSC) er at virke inden for rammerne af den politiske vision – herunder at virke for en kvalitativ, indholdsmæssig og effektiv udnyttelse af Sportscenterets rammer.

Brugerrådets opgaver:

 • at sikre kommunikationen mellem foreninger og brugerne af Sportscenteret og Sportscenterets ledelse samt de kommunale instanser. Herunder at sikre at brugeres og foreningernes ønsker prioriteres og viderebringes i forhold til Sportscenterets samlede økonomi og overordnede formål.
 • at bidrage med høringssvar ved relevante emner og sager til Kultur- og Fritidsudvalget.
 • at prioritere brugerenes og foreningers ønsker til inventar og udstyr som skal indkøbes under Sportscenterets budgetter. Prioriteringerne indstilles til beslutning hos lederen af Sportscenteret.
 • at drøfte anvendelse af reklameindtægter generet gennem foreninger og brugere af Sportscenteret. Der henvises desuden til Ringsted Kommunens reklame- og sponsorregulativ.
 • at arbejde for at borgerne og brugerne oplever Sportscenterets tilbud som en god og gennemtænkt service.
 • at styrke udviklingen i Sportscenterets samlede virksomhed, således at tilbud og arrangementer svarer til borgernes og brugernes forventninger.
 • at bidrage til at Sportscenteret indgår i samarbejde med øvrige kulturelle institutioner.
 • at bidrage til at Sportscenteret medvirker til udviklingen af Ringsted Kommunes samlede kulturelle og idrætslige tilbud.

 

Formanden for brugerrådet deltager i ansættelse af Leder til Ringsted Sportscenter.

 

Årsmøde og valg til brugerrådet

Årsmøde samt valg til brugerrådet afvikles hvert år i april/maj måned og indkaldes med et varsel på 14 dage. Ved afstemninger har hver af de fremmødte, stemmeberettigede foreninger én stemme og hvert af de aktive fællesskaber (selvorganiseret idræt) én stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt det forlanges af én forening eller et aktivt fællesskab.

Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes, såfremt brugerrådet beslutter det, eller såfremt 10 medlemsforeninger/aktive fællesskaber med begrundet dagsorden forlanger det.

Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for årsmødets afholdelse.

Dagsorden for årsmødet omfatter minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg til brugerrådet.

 

Brugerrådet består af 9 medlemmer, der alle vælges af og blandt Sportscenterets brugere:

 • 2 repræsentanter for Svømmesporten, der vælges blandt svømmesportens stemmeberettigede foreninger.
 • 2 repræsentanter for udendørs sporten, der vælges blandt udendørssportens stemmeberettigede foreninger.
 • 2 repræsentanter for indendørs sporten, der vælges blandt indendørs sportens stemmeberettigede foreninger.
 • 2 repræsentanter fra aktive fællesskaber (selvorganiseret idræt), der vælges blandt de aktive fællesskaber (selvorganiseret idræt). Aktive fællesskaber (selvorganiseret idræt) vælger forud for årsmødet op til 2 repræsentanter, der indtræder i bestyrelsen. De 2 repræsentanter deltager i årsmødet. Der vælges ligeledes en suppleantkandidat, der kan vælges på årsmødet blandt øvrige suppleantkandidater.
 • En formand, der vælges af samtlige af Sportscenterets stemmeberettigede foreninger og aktive fællesskaber.

 

Valg af formand går forud for de øvrige valg til brugerrådet.

Valg af øvrige brugerrådsmedlemmer sker på årsmødet efter indstilling fra brugerområderne.

Valgbare er alle medlemmer over 18 år.

For hver af brugerområderne vælges der én suppleant.

Medlemmer til brugerrådet vælges for 2 år. Dog således, at der ved det første valg til brugerrådet vælges 1 medlem for hver af brugerområderne for 2 år, og 1 medlem for hver af brugerområderne for 1 år.

 

Brugerrådsmøder

En medarbejderrepræsentant, der vælges af og blandt Sportscenterets medarbejdere, tiltræder brugerrådet. Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret. Der vælges desuden en suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Sportscenterets leder deltager i brugerrådets møder uden stemmeret og er sekretær for brugerrådet.

Der afholdes brugerrådsmøder efter behov – i udgangspunktet hver 2. måned. Sportscenterets leder og formanden fastsætter dagsorden for møderne – herunder tid og sted for mødernes afholdelse.

Ekstraordinære brugerrådsmøder afholdes senest 14 dage efter, at formanden har modtaget begrundet forslag til punkter på dagsordenen.

Om Ringsted Sportscenter

Ringsted Sportscenter er et af regionens største idrætscentre med et væld af faciliteter til sportslig udfoldelse i vand, på græs og i hal.

Læs mere

Kontakt os

Ring eller skriv – vi er nemme at komme i kontakt med.

Læs mere

Kig forbi Ringsted Sportscenter

Vi glæder os altid over dit besøg.

Læs mere

Åbningstider i Ringsted Sportscenter

Her får du et komplet overblik over vores åbningstider i både hal og svømmehal.

Læs mere